KONKURS STRIKE PRO POLSKA

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Robinson Europe S.A., ul. Lajkonika 34, 43-382 Bielsko-Biała, NIP: 547 004 60 25.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage Strike Pro Polska na Facebooku https://www.facebook.com/strikepropolska/ dniach 29.08.2018 do dnia 02.09.2018.
 3. Celem konkursu jest promocja wędkarstwa oraz produktów wędkarskich marki Strike Pro.
 4. Konkurs odbędzie się na podstawie niniejszego regulaminu określającego jego zasady.
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zamieszczenie na fanpagu (w komentarzu do postu informującego o konkursie) zdjęcia  uczestnika konkursu wraz ze złowioną przez niego rybą, przy użyciu sztucznej przynęty.
 3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, tj. małżonkowie, rodzice i rodzeństwo.
 4. Poprzez opublikowanie zdjęć Uczestnik oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do fotografii. Opublikowane fotografie nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, praw autorskich osobistych i majątkowych, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac niespełniających w/w warunków poprzez usunięcie opublikowanych fotografii ze strony internetowej.

 

 • 3

NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są:

Czapka Strike Pro – 1 szt.

Koszulka Strike Pro – 1 szt.

Buster Jerk – 1 szt.

Piglet Shad – 6 szt.

Pig Shad Junior 15 cm – 4 szt.

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, w której zasiadają osoby decyzyjne z ramienia organizatora.
 2. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez podanie informacji na fanpage Strike Pro Polska oraz za pośrednictwem messenger’a w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wysłaną wiadomość za pośrednictwem komunikatora messenger w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

 

 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach związanych wyłącznie z realizacją Konkursu.
 3. Laureat wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na zdjęciach oraz filmach z odbioru nagrody i wykorzystaniu ich w celach marketingowych przez organizatora.
 • 5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje należy zgłaszać do 3 dni ( słownie: trzech) po ogłoszeniu wyników Konkursu drogą elektroniczną pod adres biuro@robinson.pl .Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozpatrzeniu.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu i adres email, czytelny podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje niekompletne lub zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną, bądź telefonicznie. Rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora jest ostateczne, Uczestnikowi nie przysługuje prawo odwołania się od decyzji Organizatora.
 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie spory rozstrzyga sąd według właściwości ogólnej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego
 3. Zasady prowadzenia Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin, wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie robinson.pl oraz na funpage firmy Robinson.
 • 7

WYKORZYSTYWANIE PRAC

1.Uczestnik Konkursu oświadcza, iż: a) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do opublikowanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie, b) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie https://www.facebook.com/robinsoneurope/ w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu.

 1. Osoby nagrodzone w Konkursie udzielają Organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji jest dostępnych na stronie Wszystko o ciasteczkach.

Akceptuję